• “இன்சுவையை உங்கள் இல்லம் தேடி கொண்டு வருபவர்கள்…”

  • “உணவே மருந்து சொன்னது அன்று, மருந்தே உணவு இருப்பது இன்று, மாற்றம் வரும் உண்பதில் என்று...”

  • “அறுசுவை அமிர்தங்களை அரங்கேற்றும் அழகிய அரியணையே... பசி தீர்க்கும் பசுமை தழை, இவ்வாசன் சாப்பாடு இலை !!!”